Ειδική Διαπαιδαγώγηση

diapaidagogisi


Οι δυσκολίες μάθησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στις Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία) και στις Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε διάφορες δεξιότητες).


Όταν ένα παιδί εμφανίζει δυσκολίες στην γραφή, την ορθογραφία, την ανάγνωση, την ανάπτυξη και την κατανόηση του γραπτού λόγου αλλά και τα μαθηματικά απαιτείται ειδική παιδαγωγική παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού.


Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών γίνεται από έμπειρους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς και περιλαμβάνει τη χρήση σταθμισμένων και άτυπων τεστ ενώ στην πορεία διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στις ανάγκες του παιδιού. Στο τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης του κέντρου μας αξιολογείται και η σχολική ετοιμότητα ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο διαμορφώνεται πρόγραμμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ομαλότερη ένταξη του παιδιού στο δημοτικό.


Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αντιμετώπισης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος.